Japan


Apurevu Trading Co. Ltd


TSUYOSHI YOSHITAKE

43-11, Nihonbashi-Hakozaki-Cho
Chuo-Ku
Tokyo 103-0015
Japan
Tel: +81-3-3667-5450
Fax: 81-3-3667-9124
Mobile:+81-80-3274-1546

Email: t-yoshitake@apurevu.jp
www.apurevu.jp